Solucions integrals de neteja
castellano   ::   english      linkedin twitter google

LISMI

LISMI
Les empreses que tinguin més de 50 treballadors estan obligades a reservar la quota del 2% a persones amb discapacitat.
“Art. 38.1: Les empreses públiques i privades amb un nombre de 50 o més empleats estan obligades a tenir un mínim del 2% de treballadors minusvàlids.”
Excepcionalitat: les empreses que presentin dificultats en la contractació de persones amb discapacitat podran demanar l'excepcionalitat i acollir-se a mesures alternatives.


Mesures alternatives que es podran aplicar

  • Realització d'un contracte mercantil o civil amb un centre especial de treball (CET), o amb un treballador amb discapacitat autònom. Aquest contracte ha d'estar vinculat al subministrament de matèries primeres, maquinària, béns d'equip, o de qualsevol altre tipus de béns necessaris per al normal desenvolupament de l'activitat de l'empresa o per a la prestació de serveis aliens i accessoris a l'activitat normal de l'empresa. La quantia per un lloc de treball és 3 vegades l'IPREM anual.
  • Realització de donacions i d'accions de patrocini, sempre de caràcter monetari, per al desenvolupament d'activitats d'inserció laboral i de creació d'ocupació de persones amb discapacitat.

Avantatges per a la contractació d'un CET

  • Garanteix conèixer el destí de les Mesures Alternatives davant la donació a una Fundació i, per descomptat, obtenir una contraprestació a la quantitat abonada.
  • Els CET presten un nivell de garantia molt alt ja que són entitats controlades i auditades per l'Administració.
  • Contribuir a la creació d'ocupació de persones amb discapacitat és una mesura de Responsabilitat Social Corporativa que posa en alça els valors dels treballadors i de l'empresa.
Empresa de neteja a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Madrid. Neteja d'oficines i neteja sector industrial, sector sanitari i alimentari.
Carrer Elkano 64-66 Barcelona, Barcelona - 08004 Spain.